Výzva na predkladanie malých projektov od Komunitnej nadácie Bardejov

538x
06. Máj 2019
Komunitná nadácia Bardejov vyhlasuje výzvu na predkladanie malých projektov v štyroch grantových programoch
 
Správna rada Komunitnej nadácie Bardejov na svojom zasadnutí 23.4.2019 schválila nasledovné štyri grantové programy zamerané na podporu komunitného života v meste:
 
1. Čistý Bardejov – I. kolo
Cieľom je podpora:
  • akýchkoľvek občianskych aktivít, zameraných na skvalitnenie životného prostredia v mieste bydliska, verejných priestranstiev a v okolí objektov organizácií,
  • aktivít, aj podnikateľských, ktoré podstatne znížia tvorbu odpadov prostredníctvom prevencie, znižovania, recyklácie a opätovného použitia.
Žiadateľ môže získať grant do výšky 600 € , pričom prispieva min. 10% priamych finančných nákladov a 20% nefinančných nákladov z rozpočtu projektu.
 
2. Deti a mládež – I. kolo
Program je zameraný na aktívne a tvorivé využívanie voľného času detí a mládeže. Podporuje klubovú a krúžkovú činnosť, podnecovanie tvorivosti, prehlbovanie tolerancie a výchovy k demokratickým hodnotám. Maximálna výška grantu je 450 € a vlastné vklady žiadateľa predstavujú minimálne 15% rozpočtu projektu.
 
3. Krajšie školy
Východiskom programu je myšlienka skrášľovania a zveľaďovania prostredia škôl tak, aby sa v ňom žiaci cítili dobre a zároveň ich toto prostredie podnecovalo k tvorivému procesu. Program podporuje úpravu školských dvorov, zelených plôch v školských areáloch, ihrísk, exteriérových ekoučební a vytváranie vonkajších priestorov určených pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity detí. Partnerom programu je spoločnosť TeHo Bardejov, s.r.o.Maximálna výška grantu je 600 €. Spolufinancovanie žiadateľom je minimálne vo výške 10% rozpočtu projektu. Znenie celej výzvy na www.knbj.sk.
 
4. Seniori
Cieľom nového programu je podpora aktívneho starnutia ľudí na starobnom dôchodku a ich aktívneho zapájania sa do verejného života v oblastiach, ktoré prispejú k zlepšovaniu ich duševného a fyzického zdravia, napomôžu zlepšeniu dobrých medziľudských/ susedských vzťahov v rôznych častiach mesta, prispejú k medzigeneračnému dialógu v meste, odovzdávanie skúsenosti mladšej generácie, spoločné debaty s mladšou generáciou na spoločenské témy, vzájomné vzdelávanie sa a pod.). Maximálna výška grantu je 350 €. Spolufinancovanie žiadateľom je minimálne vo výške 10% rozpočtu projektu.
 
Záujemcovia o granty z vyhlásených programov sa môžu o ne uchádzať prostredníctvom predkladania malých projektov vo všetkých štyroch programoch. Uzávierka predkladania projektov je 22. mája 2019 o 16:00 hod. Podmienkou uchádzania sa o grant je konzultácia predkladaného projektu žiadateľa s pracovníkom nadácie. Doba realizácie podporených projektov je maximálne 5 mesiacov. Začiatok realizácie – od 30. mája 2019. Formulár žiadosti o grant a táto výzva sú prístupné na www.knbj.sk.
 
Žiadatelia môžu získať podrobnejšie grantové podmienky pre vyhlásené programy a konzultovať svoje zámery v kancelárii KNBJ (Radničné námestie 21,1.posch.,č.dverí 7) v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod.
(14:47, J. Jarina, správca Komunitnej nadácie Bardejov)
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
30273
09:00 19.10.2019
Štefan Pillár: Digitálna ...
30534
09:00 19.10.2019
Hráme spolu v manželstve ...
30273
09:00 20.10.2019
Štefan Pillár: Digitálna ...
30207
19:00 20.10.2019
Jozef Holly Band & Strin ...
30534
09:00 21.10.2019
Hráme spolu v manželstve ...
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.