Boris Hanuščak: Mojou základnou ambíciou bude aj naďalej spájať a nie rozbíjať

817x
09. Január 2019
Tento článok vyšiel v novinách AHOJ BARDEJOVÍZIE 
Boris Hanuščak znova primátorom ďalšie štyri roky na čele Bardejova
Boris Hanuščak zmenu v Bardejove nedopustil
 
Prinášame vám časť príhovoru novozvo­leného primátora Borisa Hanuščaka počas ustanovujúceho mestského zastupiteľstva, počas ktorého primátor i poslanci zlo­žili slávnostný sľub.
 
“Vážené pani poslankyne, vážení páni po­slanci. Zložením sľubu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva sme splnili poslednú z podmienok na vyko­návanie mandátu, ktorý vychádza z dôvery občanov, k čomu vám chcem všetkým ešte raz zablahoželať.
 
Vytvoriť podmienky pre dôstojný život
 
Čaká nás náročné štvorročné obdobie, množstvo rozhodnutí, ktorých výsledok sa bude bezprostredne dotýkať obyvateľov Bardejova. Budeme nimi vytvárať podmienky pre kaž­dodenný život, formovať atmosféru v meste počas nasledujúcich štyroch rokov. V tom spočíva čaro i osobnosť komunálnej politiky, ktorá je najbližšie každodennému životu občanov.
 
Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým Bardejovčanom, ktorí prišli vyjadriť svoj názor, podporili myšlienky, hodnoty, pro­gramové ciele, ktoré budeme v ich záujme uvádzať do reálneho života. Nesklamme ich dôveru, vyhnime sa negatívnym praktikám volebnej kampane, ku ktorým sa už nechcem vracať a ani ich inak komentovať.
 
Neexistuje žiadne ale
 
Volebný výsledok je realitou, o ktorej rozhod­li obyvatelia Bardejova a ten je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať. Neexistuje žiadne ale, iba rešpektovanie demokratickej voľby so všetkým, čo to pre nás znamená. Mojou základnou ambíciou bude aj naďalej spájať a nie rozbíjať, v záujme ďalšieho roz­voja nášho mesta.
 
To je moje dlhodobé krédo a reálny cieľ, ktorý nielen deklarujem, ale aj reálne napĺňam. Aj preto je Bardejov dlhodobo mestom progre­su, všeobecného rešpektu a uznania.
 
Pokračovať v spolupráci
 
Chcem vyjadriť presvedčenie, že aj v práve sa začínajúcom volebnom období bude pokračovať dobrá spolupráca so štátnymi inštitúciami, úradmi, policajným zborom, strednými školami i neštátnymi zariadeni­ami, predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločenstiev.
 
Primeranú pozornosť musíme venovať i zdanlivým detailom, ktoré súvisia s napĺňaním každodenných potrieb a spoko­jnosťou občanov mesta. Tak ako v minulých obdobiach, aj v tomto práve začínajúcom vyviniem maximálne úsilie pre to, aby sme rozhodujúce zdroje na realizáciu nosných cieľov získali z mimoroz­počtových zdrojov mesta.
 
Pevne verím, že rovnako úspešní budeme i pri predkladaní spomínaných projektov v rámci jednotlivých grantov financovaných z domácich zdrojov i zo zdrojov Európskej únie.”
(07:33, red)
 
 
Diskusia
Pridať komentár
Udalosti
28788
09:00 21.06.2019
Priadky
28538
09:00 21.06.2019
Ľudová architektúra vo f ...
28539
09:00 21.06.2019
Hľadanie alebo prerozprá ...
28324
09:00 21.06.2019
8. streetartové sympóziu ...
28780
14:00 21.06.2019
3. ročník Offroad Richvald
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.